Algemene voorwaarden - Yes Decoration


De consument beschikt niet over het recht om van de aankoop af te zien.

-------------------------

Ondernemingsgegevens

Diaz Sunprotection NV
Handelend onder de naam yes-decoration.be
Ruiseleedsesteenweg 3, 8700 Tielt
info@yes-decoration.be
Ondernemingsnummer: BE 0465262181
RPR Brugge


Artikel 1: Algemene bepalingen

De e-commerce website van Diaz Sunprotection, een NV met maatschappelijke zetel te Ruiseleedsesteenweg 3, 8700 Tielt, BTW BE 0465262181, RPR Brugge, (hierna "yes-decoration.be") biedt haar klanten de mogelijkheid om de producten uit haar webwinkel online aan te kopen.
Onderhavige Algemene Voorwaarden ("Voorwaarden") zijn van toepassing op elke bestelling die geplaatst wordt door een bezoeker van deze e-commerce website (“Klant”). Bij het plaatsen van een bestelling via de webwinkel van yes-decoration.be moet de Klant deze Voorwaarden uitdrukkelijk aanvaarden, waarmee hij instemt met de toepasselijkheid van deze Voorwaarden, met uitsluiting van alle andere voorwaarden. Bijkomende voorwaarden van de Klant worden uitgesloten, behoudens wanneer deze voorafgaandelijk, schriftelijk en uitdrukkelijk door yes-decoration.be aanvaard zijn.


Artikel 2: Prijs

Alle vermelde prijzen zijn uitgedrukt in EURO, steeds inclusief BTW en alle andere verplicht door de Klant te dragen taksen of belastingen.

Indien leverings-, reservatie- of administratieve kosten worden aangerekend, wordt dit apart vermeld.

De opgave van prijs slaat uitsluitend op de artikelen zoals het woordelijk wordt omschreven. De bijhorende foto’s zijn decoratief bedoeld en kunnen elementen bevatten die niet inbegrepen zijn in de prijs.


Artikel 3: Aanbod

Ondanks het feit dat de online catalogus en de e-commerce website met de grootst mogelijke zorgvuldigheid worden samengesteld, is het toch mogelijk dat de aangeboden informatie onvolledig is, materiële fouten bevat, of niet up-to-date is. Kennelijke vergissingen of fouten in het aanbod binden yes-decoration.be niet. yes-decoration.be is wat de juistheid en volledigheid van de aangeboden informatie slechts gehouden tot een middelenverbintenis. yes-decoration.be is in geen geval aansprakelijk ingeval van manifeste materiële fouten, zet- of drukfouten.

Wanneer de Klant specifieke vragen heeft over bv. maten, kleur, beschikbaarheid, leveringstermijn of leveringswijze, verzoeken wij de Klant om vooraf contact op te nemen met onze klantendienst.

Het aanbod geldt steeds zolang de voorraad strekt en kan te allen tijde worden aangepast of ingetrokken door yes-decoration.be. yes-decoration.be kan niet aansprakelijk gesteld worden voor het niet beschikbaar zijn van een product. Indien een aanbod een beperkte geldigheidsduur heeft of onder voorwaarden geschiedt, wordt dit nadrukkelijk in het aanbod vermeld.

De kleuren op het scherm zijn indicatief en kunnen enigszins afwijken van de levering. Bovendien zijn de benamingen eveneens indicatief.


Artikel 4: Online aankopen

U kan uw overeenkomst met yes-decoration.be afsluiten in de volgende talen: Nederlands, Frans.
Wenst u een aankoop te verrichten op de website www.yes-decoration.be, dan dient u op een van de producten te klikken die worden weergegeven op de homepagina.

Om tot de sluiting van de overeenkomst te komen, gaat u als volgt te werk:

  1. U plaatst uw bestelling op de website door het product of de producten van uw keuze aan te klikken, eventuele specificaties en aantal aan te duiden en op de link ‘Toevoegen aan mijn winkelwagentje’ te klikken;
  2. Vervolgens kiest u om verder te winkelen of om naar de kassa te gaan en de inhoud van uw winkelwagentje te bekijken;
  3. De producten worden weergegeven in het winkelwagentje. Hier krijgt u een samenvatting van de door u bestelde artikelen. Dit laat u toe om eventuele invoerfouten op te sporen en te verbeteren. U kan de producten of de bestelling nog verwijderen door op de ‘X’ te klikken vooraan de artikellijn. Indien gewenst kan op diezelfde artikellijn ook nog het aantal gewijzigd worden. Om uw bestelling te bevestigen klikt u op ‘Afronden’.
  4. U krijgt vervolgens een scherm waarin uw bestelling in de rechterkolom wordt herhaald. Op deze pagina bevestigt u of u een bestaande klant bent of een nieuwe klant. In het eerste geval vult u uw gebruikersnaam (e-mailadres) en wachtwoord in. Dan komt u automatisch terecht op "Stap 1" (zie onder). Indien u bevestigt dat u een nieuwe klant bent, dient u volgende gegevens in te voeren:
   • Stap 1: U maakt de keuze of u de bestelling plaatst als particulier of als bedrijf/handelaar en u dient uw naam en adres, facturatie-, contact- en leveringsgegevens in te geven. U kan hier ook aanduiden dat u op de hoogte wenst te blijven van yes-decoration nieuwtjes en acties. Als laatste stap op deze pagina vindt u een link naar de Algemene gebruiks- en verkoopsvoorwaarden van yes-decoration.be. Deze voorwaarden dient u aandachtig door te nemen. Door te klikken op de knop ‘ik aanvaard deze voorwaarden’ worden deze voorwaarden van toepassing op uw bestelling. Pas dan kan u verder gaan naar de volgende stap. Valideer vervolgens alle gegevens op deze pagina door op de link "Ga naar betaalmethode (Stap 2)" te klikken. U hebt de mogelijkheid terug te keren naar de vorige stap om invoerfouten op te sporen en te verbeteren door op de link ‘Terug’ te klikken.
   • Stap 2: U dient de betaalmethode te kiezen. Om met uw bestelling verder te gaan, dient u op de link ‘Betaal bestelling’ te klikken. U hebt de mogelijkheid terug te keren naar de vorige stap om invoerfouten op te sporen en te verbeteren door op de link ‘Terug’ te klikken.
   • Stap 3: Orderbevestiging: U ontvangt een lijst met de bestelde producten, de totale kost van uw bestelling en de facturatie-, contact- en leveringsgevens. U hebt de mogelijkheid terug te keren naar de vorige stap om invoerfouten op te sporen en te verbeteren door op de link ‘Terug’ of "Aanpassen" te klikken. Als laatste stap op deze pagina vindt u opnieuw een link naar de Algemene gebruiks- en verkoopsvoorwaarden van yes-decoration.be. Deze voorwaarden dient u aandachtig door te nemen. Door te klikken op de knop ‘ik aanvaard deze voorwaarden’ worden deze voorwaarden van toepassing op uw bestelling. Pas dan kan u verder gaan naar de volgende stap. Door op de link ‘Betaal bestelling’ te klikken, wordt uw bestelling definitief.
  5. Indien u gekozen heeft voor betaling per bankoverschrijving gaat u onmiddellijk door naar stap VI. Indien u een andere betalingsmethode verkoos, verschijnt nu op het scherm het betalingsvenster van Icepay (zie Artikel 6. Betalingsmodaliteiten). Hier dient u alle gegevens correct in te vullen en de betaling te bevestigen volgens de door Icepay of uw bankinstelling gevraagde stappen. 
  6. Eens u deze procedure volledig heeft doorlopen, ontvangt u op het scherm en per e-mail onze bevestiging van ontvangst van uw bestelling. U kan deze e-mailbevestiging afprinten of opslaan op de harde schijf van uw computer.
  7. Tenslotte ontvangt u, na de uitvoering van uw betaling van het verschuldigd bedrag, een tweede e-mail van yes-decoration.be waarin uw bestelling door yes-decoration.be wordt aanvaard. Deze bevestiging bevat tevens de referentie van uw bestelling en bijkomende info. U kan dit document afprinten of opslaan op de harde schijf van uw computer voor latere consultatie.

Er is sprake van een geldige overeenkomst tussen u en yes-decoration.be wanneer yes-decoration.be uw bestelling heeft aanvaard (punt VII). 
De Klant heeft de keuze tussen de volgende betaalwijzen 
• via overschrijving op rekeningnummer BE18 7370 4301 2065

• VISA, Bancontact / Mister Cash

yes-decoration.be is gerechtigd een bestelling te weigeren ingevolge een ernstige tekortkoming van de Klant met betrekking tot bestellingen waarbij de Klant betrokken is.


Artikel 5: Levering en uitvoering van de overeenkomst

yes-decoration.be zal de bestelde producten leveren binnen de dertig dagen. yes-decoration.be mag overgaan tot globale of gedeeltelijke leveringen. De leveringen geschieden slechts in functie van de beschikbaarheid van de producten en in volgorde van de ontvangst van de bestellingen.
Elke door de koper te voorziene moeilijkheid bij de levering moet bij de bestelling worden gepreciseerd, indien de moeilijkheid die ondervonden wordt bij de levering, abnormaal is, behoudt yes-decoration.be zich het recht voor extra kosten aan te rekenen en de klant verbindt zich ertoe deze bij de levering te betalen.
Artikelen besteld via deze webwinkel worden geleverd in onze afhaalpunten.

Tenzij anders overeengekomen of uitdrukkelijk anders bepaald, worden de goederen aan de woonplaats van de Klant geleverd binnen 30 dagen na ontvangst van de bestelling.

Elke zichtbare beschadiging en/of kwalitatieve tekortkoming van een artikel of andere tekortkoming bij de levering, moeten door de Klant onverwijld worden gemeld aan yes-decoration.be.

Het risico wegens verlies of beschadiging gaat over op de Klant vanaf hij (of een door hem aangewezen derde partij, die niet de vervoerder is) de goederen fysiek in bezit heeft gekregen. Het risico gaat echter al over op de Klant bij levering aan de vervoerder, als de vervoerder van de Klant de opdracht heeft gekregen de goederen te vervoeren en deze keuze niet door yes-decoration.be was geboden.


Artikel 6: Eigendomsvoorbehoud

De geleverde artikelen blijven tot op het moment van gehele betaling door de Klant, de exclusieve eigendom van yes-decoration.be 
De Klant verbindt er zich toe zo nodig derden op het eigendomsvoorbehoud van yes-decoration.be te wijzen, bv. aan eenieder die op de nog niet geheel betaalde artikelen beslag zou komen leggen.


Artikel 7: Herroepingsrecht

De bepalingen van dit artikel gelden enkel voor Klanten die in hun hoedanigheid van consument artikelen online aankopen bij yes-decoration.be.

De Klant kan het herroepingsrecht niet uitoefenen op de door yes-decoration.be aangeboden producten. De goederen zijn volgens specificaties van de Klant vervaardigd en zijn duidelijk voor de Klant bestemd. De goederen kunnen onder geen beding worden teruggestuurd.


Artikel 8: Garantie

Krachtens de wet van 21 september 2004 betreffende de bescherming van de consumenten bij verkoop van consumptiegoederen heeft de consument wettelijke rechten. Deze wettelijke garantie geldt vanaf de datum van levering aan de eerste eigenaar. Elke commerciële garantie laat deze rechten onverminderd.

Om een beroep te doen op de garantie, moet de Klant een aankoopbewijs kunnen voorleggen. Klanten wordt aangeraden om de oorspronkelijke verpakking van de goederen te bewaren.

Voor artikelen die online werden aangekocht en bij de Klant thuis zijn afgeleverd, dient de Klant contact op te nemen met de yes-decoration.be klantendienst en het artikel op zijn kosten terug te bezorgen aan yes-decoration.be.

Bij vaststelling van een gebrek moet de Klant yes-decoration.be zo snel mogelijk inlichten. In ieder geval dient elk gebrek binnen een termijn van 2 maanden na vaststelling ervan door de Klant te worden gemeld. Nadien vervalt elk recht op herstelling of vervanging.

De wettelijke garantie is nooit van toepassing op defecten die ontstaan ten gevolge van ongelukken, verwaarlozing, valpartijen, gebruik van het artikel in strijd met doel waarvoor het ontworpen werd, het niet naleven van de gebruiksinstructies of handleiding, aanpassingen of wijzigingen aan het artikel, hardhandig gebruik, slecht onderhoud, of elk ander abnormaal of incorrect gebruik.

Defecten die zich manifesteren na een periode van 6 maanden volgend op datum van aankoop, desgevallend levering, worden geacht geen verborgen gebreken te zijn, behoudens tegenbewijs door de Klant.


Artikel 9: Klantendienst

De klantendienst van yes-decoration.be is bereikbaar via e-mail op info@yes-decoration.be of per post op het volgende adres: Ruiseleedsesteenweg 3, 8700 Tielt. Eventuele klachten kunnen hieraan gericht worden.


Artikel 10: Sancties voor niet-betaling

Onverminderd de uitoefening van andere rechten waarover yes-decoration.be beschikt, is de Klant ingeval van niet- of laattijdige betaling vanaf de datum van de wanprestatie van rechtswege en zonder aanmaning een intrest van 10% per jaar verschuldigd op het niet-betaalde bedrag. Bovendien is de Klant van rechtswege en zonder aanmaning een forfaitaire schadeloosstelling verschuldigd van 10% op het betrokken bedrag, met een minimum van 25 euro per factuur.

Onverminderd het voorgaande behoudt yes-decoration.be zich het recht voor de niet (volledig) betaalde artikelen terug te nemen.


Artikel 11: Privacy

De verantwoordelijke voor de verwerking, Diaz Sunprotection NV respecteert de Belgische wet van 8 december 1992 met betrekking tot de bescherming van het privéleven in de verwerking van de persoonlijke gegevens.

De door u meegedeelde persoonsgegevens zullen enkel gebruikt worden voor volgende doeleinden: de uitvoering van de afgesloten overeenkomst, het verwerken van de bestelling, versturen van nieuwsbrieven, reclame- en/of marketingdoeleinden.

U beschikt over een wettelijk recht op inzage en eventuele correctie van uw persoonsgegevens. Mits bewijs van identiteit (kopie identiteitskaart) kunt u via een schriftelijke, gedateerde en ondertekende aanvraag aan yes-decoration.be, Ruiseleedsesteenweg 3, 8700 Tielt, info@yes-decoration.be gratis de schriftelijke mededeling bekomen van uw persoonsgegevens. Indien nodig kunt u ook vragen de gegevens te corrigeren die onjuist, niet volledig of niet pertinent zouden zijn.

In geval van gebruik van gegevens voor direct marketing: U kan zich kosteloos verzetten tegen het gebruik van uw gegevens voor direct marketing. Hiertoe kan U zich steeds richten tot yes-decoration.be, Ruiseleedsesteenweg 3, 8700 Tielt, info@yes-decoration.be

Wij behandelen uw gegevens als vertrouwelijke informatie en zullen die niet doorgeven, verhuren of verkopen aan derden.

De klant is zelf verantwoordelijk voor het vertrouwelijk houden van zijn logingegevens en het gebruik van zijn paswoord. Uw paswoord wordt gecodeerd opgeslagen, yes-decoration.be heeft dus geen toegang tot uw paswoord.

yes-decoration.be houdt online (anonieme) bezoekersstatistieken bij om te kunnen bekijken welke pagina’s van de internetsite in welke mate bezocht worden.

Indien u vragen heeft over deze privacy statement, kunt u ons contacteren op info@yes-decoration.be


Artikel 12: Gebruik van cookies

Tijdens een bezoek aan de site kunnen "cookies" op de harde schijf van uw computer geplaatst worden. Een cookie is een tekstbestand dat door de server van een website in de browser van uw computer of op uw mobiel apparaat geplaatst wordt wanneer u een website raadpleegt. Cookies kunnen niet worden gebruikt om personen te identificeren, een cookie kan slechts een machine identificeren.

U kan uw internetbrowser zodanig instellen dat cookies niet worden geaccepteerd, dat u een waarschuwing ontvangt wanneer een cookie geïnstalleerd wordt of dat de cookies nadien van uw harde schijf worden verwijderd. Dit kan u doen via de instellingen van uw browser (via de help-functie). Hou er hierbij wel rekening mee dat bepaalde grafische elementen niet correct kunnen verschijnen, of dat u bepaalde applicaties niet zal kunnen gebruiken.

Door gebruik te maken van onze website, gaat u akkoord met ons gebruik van cookies.


Artikel 13: Aantasting geldigheid - niet-verzaking

Indien een bepaling van deze Voorwaarden ongeldig, onwettig of nietig wordt verklaard, zal dit op geen enkele wijze de geldigheid, de wettigheid en de toepasbaarheid van de andere bepalingen aantasten.

Het nalaten op gelijk welk moment door yes-decoration.be om één van de in deze Voorwaarden opgesomde rechten af te dwingen, of gelijk welk recht hiervan uit te oefenen, zal nooit gezien worden als een verzaking aan zulke bepaling en zal nooit de geldigheid van deze rechten aantasten.


Artikel 14: Wijziging voorwaarden

Deze Voorwaarden worden aangevuld door andere voorwaarden waar expliciet naar verwezen wordt, en de algemene verkoopsvoorwaarden van yes-decoration.be. Ingeval van tegenstrijdigheid, primeren onderhavige Voorwaarden.


Artikel 15: Bewijs

De Klant aanvaardt dat elektronische communicaties en back-ups als bewijsvoering kunnen dienen.


Artikel 16: Toepasselijk recht - Bevoegde rechter

Het Belgisch recht is van toepassing, met uitzondering van de bepalingen van internationaal privaatrecht inzake toepasselijk recht en met van de Rome-I verordening inzake internationale koopovereenkomsten betreffende roerende zaken. Bij eventuele geschillen zijn uitsluitend de rechtbanken te Brugge bevoegd.